Algemene voorwaarden en Disclaimer

Dit zijn de Algemene voorwaarden van Bovertis B.V. gevestigd aan de New Yorkstraat 9, 1175RD te Lijnden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34235648 (hierna aangeduid als “Bovertis”).
De specifieke modules zijn van toepassing indien de aangevraagd of aangeboden diensten vallen onder het in de module omschreven toepassingsgebied. Indien een specifiek module van toepassing is, prevaleert deze boven Module A.
Versie 1.0 | Oktober 2022

Module A: Algemeen
Artikel 1 Definities

 1. Account: het persoonlijke account evenals additionele door Opdrachtgever gecreëerde (sub)Accounts welke door Bovertis aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld met als doel de afgenomen Dienst te kunnen gebruiken.
 2. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
 3. AVG: de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
 4. Bijlage: alle documenten die als bijlage aan de Algemene Voorwaarden zijn toegevoegd en die daardoor een onlosmakelijk onderdeel zijn van de Algemene Voorwaarden.
 5. Dienst: de door Bovertis en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Bovertis ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht
 6. Eindgebruiker: iedere natuurlijke persoon die een Account heeft en/of gebruik maakt van de Dienst(en) verstrekt onder de Overeenkomst.
 7. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
 8. Klantdata: alle informatie en gegevens die door Opdrachtgever of Eindgebruikers via de Diensten worden opgeslagen, of die anderszins aan Bovertis worden verstrekt onder de Overeenkomst.
 9. Kantooruren: kalenderdagen tussen 08:30 en 17:00 uur Nederlandse tijd, behoudens zaterdagen, zondagen, officiële Nederlandse Feestdagen en andere dagen die veertien (14) dagen voorafgaand aan deze dag Schriftelijk zijn aangekondigd door Bovertis aan Opdrachtgever.
 10. Materialen: alle websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en (andere) voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden. 
 11. Meerwerk: alle niet in de Overeenkomst omschreven werkzaamheden, aanpassingen of ondersteuningen worden gezien als Meerwerk, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.
 12. Offerte: een Schriftelijk aanbod van Bovertis, alsmede elk ander Schriftelijk voorstel tot het uitvoeren van Diensten door Bovertis.
 13. Onderhoud: het plegen van reparaties, het doorvoeren van updates en upgrades, het nemen van voorzorgsmaatregelen en regelmatige controle van de Diensten alsmede gepland Onderhoud.
 14. On-Premise Software: de on premise software van Bovertis, te installeren, door of namens Opdrachtgever, op de eigen hardware van Opdrachtgever of op hardware die door Opdrachtgever bij Bovertis is afgenomen.
 15. Opdrachtgever: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger met wie Bovertis een Overeenkomst heeft gesloten.
 16. Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen Bovertis en Opdrachtgever op grond waarvan Bovertis Diensten levert aan Opdrachtgever.
 17. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van artikel 4, onder 1 AVG.
 18. Schriftelijk: onder schriftelijk valt in de Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 19. SLA: service level agreement. Een als zodanig aangeduid document over de kwaliteit van de Diensten, waarin specifieke afspraken zijn gemaakt over onder andere beschikbaarheid, responstijden, onderhoud etc.
 20. Verwerkingsverantwoordelijke: Opdrachtgever is Verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 4 onderdeel 7 van de AVG.
 21. Vertrouwelijke informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een of beide Partijen en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.
 22. Verwerker: Bovertis is Verwerker als bedoeld in artikel 4, onderdeel 8 van de AVG.
 23. Verwerkersovereenkomst: de verwerkersovereenkomst die als Bijlage 1 aan de Overeenkomst is toegevoegd en die een onlosmakelijk onderdeel is van de Overeenkomst.
 24. Website: de website van Bovertis, bereikbaar via het domein www.bovertis.nl dan wel www.bovertis.com.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, de Overeenkomst en aanvullende of gewijzigde opdrachten van Bovertis ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst voor de levering daarvan.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever of andere nadere afspraken tussen Bovertis en Opdrachtgever die afwijken van of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor Bovertis alleen bindend indien en voor zover deze door Bovertis uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Producten en/of diensten van derden kunnen onderdeel uitmaken van de Diensten. Indien dat het geval is, gelden voor (het gebruik van) die producten en/of diensten aanvullend de (algemene) voorwaarden van de betreffende derde met terzijdestelling van de daarvan afwijkende voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden. Bovertis zal van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden op aanvraag aan Opdrachtgever ter beschikking stellen.
 5. In het geval van onderlinge tegenstrijdigheden in de verschillende onderdelen van de Overeenkomst, gelden de volgende rangorde (waarbij het eerdergenoemde document voorrang heeft op het later genoemde document):
  a. Schriftelijke (specifieke) afspraken;
  b. De Overeenkomst;
  c. Verwerkersovereenkomst (Bijlage 1);
  d. SLA, indien van toepassing;
  e. Eventuele overige Bijlagen of Schriftelijke afspraken;
  f. Algemene Voorwaarden Bovertis B.V.
 6. Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van alle eerder voor de levering van Diensten overeengekomen (algemene) voorwaarden. Dit geldt tevens voor reeds lopende Overeenkomsten.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Iedere Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de Overeenkomst door beide Partijen. Daarnaast kan een Overeenkomst tot stand komen middels een Schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van de Offerte of een ander aanbod van Bovertis.
 2. Een Offerte van Bovertis is vrijblijvend en geldig voor een periode van dertig (30) dagen, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Bovertis is niet verplicht een aanvaarding van de Offerte na het verstrijken van deze periode te accepteren, maar indien Bovertis dit wel doet, wordt het Offerte alsnog als aanvaard beschouwd.
 3. Als Bovertis een Schriftelijke bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst.
 4. Bovertis is niet gehouden een verzoek of een aanvaarding te accepteren. Grond voor weigering vormt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend:
  a. het ontbreken van benodigde informatie of bescheiden noodzakelijk voor het aangaan van de Overeenkomst, waaronder ten minste zijn begrepen een kopie van een geldig, wettig identificatiemiddel, in geval van vertegenwoordiging, afdoende bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid, zoals een uittreksel van de Kamer van Koophandel of rechtsgeldig ondertekende machtiging;
  b. fouten in de uitgebrachte Offerte;
  c. handelingsonbekwaamheid van Opdrachtgever.
 5. Alle uitingen in communicatie, waaronder de Overeenkomst en de Website, zijn onder voorbehoud van kennelijke typ- en schrijffouten. Indien Opdrachtgever had moeten begrijpen dat hier sprake van is, dan kan Bovertis hier niet aan worden gehouden.

Artikel 4 Uitvoeren overeenkomst

 1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Bovertis zich inspannen om zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoering van de Overeenkomst, met inachtneming van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Door Bovertis bekendgemaakte (lever)termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen.
 2. Opdrachtgever zal aan Bovertis alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Opdrachtgever aan Bovertis:
  a. alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan Bovertis aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst; en
  b. toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder zijn beheer (zoals serverruimtes en webhostingaccounts) indien en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Bovertis heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Opdrachtgever als dat vooraf is overeengekomen.
 4. Indien de medewerkers van Bovertis of door Bovertis ingeschakelde derden werkzaamheden verrichten op het kantoor van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, zal Opdrachtgever kosteloos alle redelijke ondersteuning en faciliteiten bieden die daarbij nodig zijn.
 5. Indien de uitvoering van een opdracht onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst en de opdracht is verleend met oog op de uitvoering van die opdracht door een bepaalde persoon, dan mag Bovertis de opdracht onder zijn verantwoordelijkheid ook laten uitvoeren door een andere persoon.

Artikel 5 Doorlevering van Diensten

 1. Het is Opdrachtgever toegestaan om de Diensten door te leveren (te “resellen”), behoudens het geval de Diensten zien op het afgeven van licenties. Opdrachtgever vrijwaart Bovertis en stelt Bovertis schadeloos van alle claims door zijn klanten of andere derden. Bovertis mag ook bij overtredingen van deze Algemene Voorwaarden door die klanten of andere derden onverkort optreden.
 2. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, handelt Opdrachtgever in het geval van reselling in eigen naam en voor eigen rekening en risico. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om voor of namens Bovertis overeenkomsten te sluiten dan wel de indruk te wekken dat hij als agent of vertegenwoordiger van Bovertis optreedt.
 3. Opdrachtgever is in het geval van doorlevering zelf verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning omtrent de doorgeleverde Diensten van Bovertis aan zijn klanten.
 4. Opdrachtgever dient aan zijn klanten tenminste dezelfde verplichtingen op te leggen als die Bovertis hanteert met betrekking tot de Diensten. Bovertis kan verlangen dat Opdrachtgever hiervan bewijs overlegt.
 5. Het niet of niet-tijdig betalen van klanten aan Opdrachtgever, ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Bovertis.
 6. Opdrachtgever mag enkel op zakelijke wijze communiceren dat hij gebruik maakt van de Diensten en mag voor het overige géén gebruik maken van handelsnamen, merknamen, logo’s of andere onderscheidingstekens van Bovertis zonder daartoe expliciete toestemming te hebben ontvangen. Opdrachtgever zal eventuele aanwijzingen van Bovertis over het gebruik van dergelijke onderscheidingstekens steeds strikt opvolgen.
 7. Bovertis zal primair via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever. In spoedeisende gevallen, zoals bij (dreigende)schade of overlast voor derden door activiteiten van de betreffende klant, heeft Bovertis echter het recht om direct contact op te nemen met de klanten van Opdrachtgever, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
 8. Opdrachtgever is jegens Bovertis te allen tijde volledig aansprakelijk voor hetgeen zijn klanten doen of nalaten via de door Bovertis geleverde Diensten. Opdrachtgever zal Bovertis vrijwaren voor eventuele claims van derden in dit kader.
 9. In het geval van opzegging of ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever, heeft Bovertis het recht om de klanten van Klant te benaderen en een aanbod te doen teneinde de Diensten zelf voort te zetten dan wel de Diensten dooreen andere wederverkoper te laten voortzetten. Op eerste verzoek van Bovertis zal Opdrachtgever alle hiervoor benodigde (contact)gegevens verstrekken.

Artikel 6 Trainingen

 1. Indien als Dienst overeengekomen zal Bovertis een eendaagse of meerdaagse training verzorgen in het gebruik van de Dienst door medewerkers van Opdrachtgever. De kosten en inhoud van deze trainingen zijn vermeld in de Overeenkomst
 2. Trainingen vinden plaats op locatie bij Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Indien de trainer dient te overnachten ten behoeve van een training, zullen reis- en verblijfkosten in rekening worden gebracht.
 3. In het geval dat de training door Opdrachtgever wordt geannuleerd, komen de kosten voor reeds gedane reserveringen (vluchten, hotels etc.) voor rekening van Opdrachtgever. Bovertis zal zich maximaal inspannen om reserveringen om te boeken dan wel te annuleren om zo de kosten voor Opdrachtgever te beperken.

Artikel 7 Meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan treden Partijen daartoe tijdig in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Opdrachtgever kan Bovertis daarnaast verzoeken tot het verrichten van aanvullende werkzaamheden.
 3. De werkzaamheden in de vorige leden worden aangemerkt als Meerwerk en komen tot stand door Schriftelijke aanvaarding van Partijen.
 4. Over Meerwerk zal vooraf een aparte Offerte worden gemaakt. Zonder aanvullende Offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief in de Overeenkomst betaald worden.
 5. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Bovertis op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 6. Bovertis heeft het recht om het verzoek tot Meerwerk zoals bedoeld in lid 2 te weigeren.

Artikel 8 Account

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, ondersteuning en eventuele andere vormen van dienstverlening door Bovertis, heeft Opdrachtgever een Account nodig. Bovertis zal aan Opdrachtgever logingegevens voor een administratoraccount ter beschikking stellen, waarmee Opdrachtgever zelf Accounts voor Eindgebruikers kan aanmaken
 2. Bovertis kan een limiet stellen aan het aantal Eindgebruikers dat van de Dienst gebruik mag maken.
 3. Een Account en de logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met een andere persoon. Opdrachtgever of Eindgebruiker moeten de logingegevens geheimhouden.
 4. Het gebruik van Accounts door de Opdrachtgever en/of Eindgebruikers valt onder de verantwoordelijkheid en is voor risico van Opdrachtgever. Bovertis mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf de Accounts onder leiding en toezicht van Opdrachtgever gebeurt.
 5. Als logingegevens van een Account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, zal Opdrachtgever direct alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig en wenselijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wijzigen van het wachtwoord of het blokkeren van het Account. Ook zal Opdrachtgever direct melding maken bij Bovertis, zodat er eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van misbruik van het Account.

Artikel 9 Opslag-, data en stroomlimieten.

 1. Bovertis kan een limiet stellen aan de hoeveelheid dataverkeer en -opslag welke Opdrachtgever mag of feitelijk kan gebruiken via de Dienst. Indien Partijen hierover geen afspraken hebben gemaakt, geldt er een limiet op grond van fair use.
 2. Van fair use is sprake als Opdrachtgever maximaal twee keer zoveel dataverkeer en -opslag gebruikt als andere klanten van Bovertis in een vergelijkbare situatie zouden doen, tenzij Bovertis aan het begrip fair use Schriftelijk aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dit begrip anders in te vullen.
 3. Als Opdrachtgever meer verbruikt dan op grond van de Overeenkomst is toegestaan, heeft Bovertis het recht om achteraf een aanvullend bedrag in rekening te brengen conform de daarvoor gebruikelijke tarieven van Bovertis.
 4. Indien het gebruik van de Diensten het fair use beleid overschrijdt, is Bovertis gerechtigd om de Diensten te limiteren of te blokkeren. Bovertis is niet aansprakelijk als de Dienst niet benaderbaar is of niet naar behoren functioneert bij overschrijding van de toepasselijke gebruikslimieten.

Artikel 10 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Dienst berusten en blijven berusten bij Bovertis of diens licentiegevers.
 2. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Dienst en de Materialen te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst en in overeenstemming met de voorwaarden die in de Overeenkomst zijn vastgelegd.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Diensten en heeft geen recht op een kopie van de bronbestanden van de Diensten, behoudens de gevallen waarin dat dwingendrechtelijk is toegestaan.
 4. Bovertis kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de Diensten. Indien Bovertis dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Bovertis niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit de Diensten te verwijderen of aan te passen. Het is tevens niet toegestaan om aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter uit de Diensten te verwijderen.
 6. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Klantdata of andere door Opdrachtgever aangeleverde Materialen blijven berusten bij Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Bovertis voor enige aanspraken van derden op grond van de inbreuk op een (Intellectueel Eigendoms-) recht vanwege de Klantdata of Materialen zoals afkomstig van de Opdrachtgever of zijn Eindgebruikers.
 7. Het is Bovertis toegestaan de (bedrijfs)naam, het logo en een algemene beschrijving van Opdrachtgever te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit.

Artikel 11 Eigendom data

 1. Alle Klantdata blijft eigendom van Opdrachtgever. Bovertis zal geen eigendomsaanspraken doen op de Klantdata. Na beëindiging van de Overeenkomst zal Bovertis alle Klantdata vernietigen of verwijderen.
 2. Opdrachtgever verstrekt aan Bovertis een niet-overdraagbare en enkel voor zover nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst sublicentieerbare licentie om de Klantdata te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst, voor zover dat nodig is voor de levering van de Diensten.

Artikel 12 Beschikbaarheid, back-ups en updates

 1. Bovertis zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar Diensten te realiseren, maar biedt hiervoor geen garanties tenzij anders is overeengekomen middels een SLA.
 2. Standaard worden er geen back-ups gemaakt. Opdrachtgever kan met Bovertis overeenkomen dat hij tegen vergoeding een aanvullende Dienst afneemt, namelijk het maken van back-ups.
 3. Bovertis zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Bovertis is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Bovertis is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt of indien het niet installeren dit naar haar oordeel niet ten nadele komt van de levering van de Dienst.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het up to date houden van de software van derden indien de software van derden is geïnstalleerd op eigen hardware van Opdrachtgever dan wel op de afgenomen hardware van Bovertis.

Artikel 13 Vergoeding en betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle door Bovertis genoemde prijzen in euro en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 2. Alle Diensten zullen door Bovertis worden uitgevoerd tegen het op dat moment geldende uurtarief, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Bovertis zal voor alle verschuldigde bedragen een factuur sturen aan Opdrachtgever en heeft het recht om elektronisch te factureren. Opdrachtgever heeft veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur om bezwaar te maken tegen de hoogte van de factuur. Als Opdrachtgever bezwaar maakt tegen de hoogte van een factuur, schort dit zijn betalingsverplichting niet op maar zullen Partijen in overleg treden om tot een oplossing te komen.
 4. Bovertis is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven eenmaal per jaar, gedurende de maand januari, te verhogen aan de hand van het op de Diensten van toepassing zijn prijsindex van het CBS. Indien Bovertis hiertoe besluit zal zij Opdrachtgever daarvan ten minste één (1) maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte stellen, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.
 5. Prijzen kunnen daarnaast te allen tijde door Bovertis tussentijds worden verhoogd indien de tarieven van haar toeleveranciers van bijvoorbeeld stroom, datacenter, software en (public) cloud-oplossingen stijgen. Voorgaande zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.
 6. Betaling voor het uitvoeren van de Dienst door Bovertis geschiedt vooruit per maand via bankoverschrijving.
 7. De betaaltermijn is dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 8. Opdrachtgever is bij gebreke van betaling vanaf de vervaldatum van de factuur van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Bovertis is dan gerechtigd de Opdrachtgever het gehele verschuldigde bedrag, extra administratiekosten, alsmede de vanaf de vervaldag over het verschuldigde bedrag berekende rente van 8%[A1][A2][A3] per maand, dan wel, indien hoger, de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
 9. Onverminderd het bovenstaande zullen alle kosten, die samenhangen met het incasseren van openstaande vorderingen – zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke (daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus) – voor rekening van de Opdrachtgever zijn.
 10. Bovertis heeft het recht het gebruik van de Diensten op te schorten en/of tijdelijk te blokkeren indien:
  a. de Opdrachtgever de door hem verstrekte machtiging tot automatische afschrijving intrekt;
  b. de Opdrachtgever de door Bovertis ingediende facturen bij herhaling niet tijdig betaalt;
  c. er een verslechtering in de solvabiliteit van Opdrachtgever intreedt die gerede aanleiding geeft tot twijfel over het betalingsvermogen en de kredietwaardigheid van Opdrachtgever;
  d. misbruik of oneigenlijk gebruik is geconstateerd.
 11. Voor het blokkeren en een eventuele deblokkering kan Bovertis administratiekosten in rekening brengen. De Opdrachtgever blijft gedurende de blokkering eventueel periodiek verschuldigde bedragen verschuldigd.
 12. Enige vordering tot betaling is direct opeisbaar indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, algeheel beslag op vermogensbestanddelen gelegd krijgt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 13. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting noch om enige op Opdrachtgever rustende betalingsverplichting te verrekenen met enige vordering op Bovertis uit welken hoofde dan ook.

Artikel 14 Geheimhouding

 1. Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De ontvangende Partij zorgt dat Vertrouwelijke Informatie hetzelfde niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als diens eigen Vertrouwelijke Informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming.
 3. De plicht tot het geheimhouden van Vertrouwelijke Informatie geldt niet indien en voor zover de ontvangende Partij kan bewijzen dat deze:
  a. voor de datum van verstrekking al in het bezit was van de ontvangende Partij;
  b. verkrijgbaar is bij een derde zonder dat deze enige geheimhoudingsplicht jegens de verstrekkende Partij zou schenden door de verstrekking;
  c. beschikbaar is uit openbare bronnen, zoals kranten, octrooidatabanken, publiektoegankelijke websites of diensten;
  d. onafhankelijk en zonder gebruikmaking van enige informatie van de verstrekkende Partij is ontwikkeld door de ontvangende Partij.
 4. Indien een Partij een bevel tot afgifte van vertrouwelijke informatie van een bevoegde instantie ontvangt, heeft zij het recht om tot afgifte over te gaan. De verstrekkende Partij wordt echter zo spoedig mogelijk (vooraf) over het bevel geïnformeerd, tenzij dit niet is toegestaan. Indien de verstrekkende Partij aangeeft maatregelen te willen nemen tegen het bevel (bijvoorbeeld via een kort geding), zal de ontvangende Partij wachten met afgifte tot hierop is beslist, voor zover dit wettelijk mogelijk is.
 5. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Bovertis is jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
  a. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
  b. kosten voor herstelwerkzaamheden om dataverlies te voorkomen;
  c. redelijke en aantoonbare kosten die de Opdrachtgever heeft moeten maken om Bovertis toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
  d. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
  e. redelijke en aantoonbare kosten die de Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld;
  f. redelijke en aantoonbare kosten die de Opdrachtgever heeft gemaakt om de prestatie alsnog te laten voldoen aan de Overeenkomst.
 2. De aansprakelijkheid van Bovertis voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van (bedrijfs)gegevens, is uitgesloten.
 3. Iedere vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt indien Opdrachtgever de schade niet binnen twee (2) maanden na ontdekking Schriftelijk bij Bovertis meldt.
 4. De totale aansprakelijkheid van Bovertis jegens Opdrachtgever wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is per gebeurtenis beperkt tot maximaal het bedrag wat de verzekeraar uitbetaalt.
 5. Enige in de Overeenkomst opgenomen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Bovertis.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart Bovertis voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Bovertis toerekenbaar is. Indien Bovertis uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Bovertis zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Bovertis, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bovertis en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 7. Bovertis kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden, indien nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Bovertis kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hiervan het gevolg is.
 8. Van overmacht kan sprake zijn bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, pandemieën, terreur, stakingen, in- en uitvoerbelemmeringen, stagnatie in toelevering, brand en overstromingen.
 9. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Bovertis die daardoor worden geraakt opgeschort totdat de overmacht situatie is opgeheven. Bovertis zal zich in geval van overmacht maximaal inzetten het opheffen zo snel mogelijk te realiseren. Indien een overmachtssituatie echter langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, heeft Bovertis het recht om het betreffende gedeelte van de Overeenkomst per direct Schriftelijk op te zeggen, zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade als gevolg daarvan.

Artikel 16 Duur en beëindiging

 1. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, bedraagt de aanvankelijke duur van de Overeenkomst vijf (5) jaar. Het is Partijen niet toegestaan om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, behoudens de gevallen waarvoor in deze Algemene Voorwaarden of in andere onderdelen van de Overeenkomst expliciet een uitzondering is gemaakt.
 2. De Overeenkomst zal, tenzij anders overeengekomen, na afloop telkens automatisch en stilzwijgend worden verlengd met additionele periodes die gelijk zijn aan de aanvankelijke duur, tenzij een Partij minstens drie (3) maanden voor afloop door de andere Partij Schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van diens wens om de Overeenkomst niet te verlengen.
 3. Bovertis mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien:
  a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt en de tekortkomingen niet binnen een redelijke termijn na ingebrekestelling herstelt. Een voorafgaande ingebrekestelling is echter niet noodzakelijk in de gevallen waarin wordt voor zien in deze Algemene Voorwaarden of wanneer het verzuim op grond van de wet van rechtswege intreedt;
  b. Opdrachtgever failliet is verklaard; surseance van betaling is aangevraagd, de onderneming van Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd, of er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van Opdrachtgever.
  c. door vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Bovertis kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen condities voldoet; of
  d. er zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de Overeenkomst onmogelijk wordt, of waardoor ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtgever kan worden gevergd.
 4. Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Opdrachtgever slechts in verzuim is met betrekking tot e?e?n Overeenkomst, en onverminderd het recht van Bovertis op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.
 5. Indien een ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Bovertis recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.
 6. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Bovertis Opdrachtgever Klant onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zal Bovertis binnen dertig (30) na ontbinding de operationele gegevens van Opdrachtgever vernietigen en/of verwijderen.
 8. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht.
 9. De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Artikel 17 Wijzigingen

 1. De Overeenkomst kan na totstandkoming slechts worden gewijzigd met Schriftelijke instemming van beide Partijen. Eventuele wijzigingen zullen als bijlage (in de vorm van een addendum) aan deze Overeenkomst worden toegevoegd.
 2. Bovertis is bij verlenging van de Overeenkomst bevoegd deze eenzijdig te wijzigen. Indien Bovertis voornemens is dergelijke wijzigingen door te voeren, dan zal Bovertis de Opdrachtgever hier tijdig, in elk geval binnen dertig (30) dagen voorafgaande aan de verlenging, van op de hoogte stellen.
 3. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in het voordeel van Opdrachtgever, kunnen te allen tijde worden doorgevoerd door Bovertis.

Artikel 18 Overige bepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Bovertis gevestigd is.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, waaronder fusie of overname, zonder Schriftelijke toestemming van Bovertis.
 4. Opdrachtgever geeft Bovertis bij voorbaat recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever nodig te hebben, om de tussen Partijen gesloten Overeenkomst geheel, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan moeder-, zuster-, en/of dochtermaatschappijen dan wel een derde partij in het geval van fusie of overname. Bovertis zal Opdrachtgever berichten indien zulk een overdracht heeft plaatsgevonden.
 5. Opdrachtgever dient Bovertis onverwijld Schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele veranderingen in zijn naam, vestigingsplaats, facturatiegegevens, rechtsvorm of andere gegevens waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs moet weten dat tijdige kennisgeving van wijziging van belang is voor Bovertis. Bovertis kan voorwaarden stellen met betrekking tot de gevolgen van een dergelijke wijziging.
 6. Alle rechtsvorderingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst verjaren – behoudens bepalingen van dwingend recht – na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop nakoming van verplichtingen uit de tussen Partijen bestaande Overeenkomst opeisbaar zijn geworden. Deze bepaling laat de reguliere verjaringstermijn van de vorderingen van Bovertis onverlet.
 7. Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig of anderszins ongeldig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de volledige Overeenkomst aan. Partijen zullen in een zodanig geval in overleg (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Module B Hardware

De onderhavige artikelen (artikel B.1 tot en met B.5) zijn van toepassing indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende de koop van hardware.

Artikel 1 Levering

 1. De hardware wordt door Bovertis “Ex Works” geleverd zoals bedoeld in de Incoterms 2000. Eventuele verpakkings- en verzendkosten kunnen afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Na de totstandkoming van de Overeenkomst spant Bovertis zich in om de hardware conform de Overeenkomst, dan wel binnen een redelijke termijn aan Opdrachtgever te leveren. Het risico op verlies, diefstal of beschadiging van de hardware gaat over op Opdrachtgever op het moment dat de hardware door Bovertis op het overeengekomen adres geleverd is.
 3. Opdrachtgever dient de geleverde hardware zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zeven (7) dagen na aflevering controleren op eventuele beschadigingen of andere gebreken. Indien Opdrachtgever beschadigingen of andere gebreken vaststelt, dient Opdrachtgever dit onverwijld en Schriftelijk bij Bovertis te melden. Opdrachtgever dient bij de melding voldoende te motiveren welke beschadigingen of gebreken er zijn en dient voldoende bewijs aan Bovertis mee te sturen om de gegrondheid van de melding te beoordelen.
 4. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid bedoelde termijn een beschadiging of gebrek aan Bovertis meldt, wordt de hardware geacht zonder beschadigingen en gebreken te zijn afgeleverd.

Artikel 2 Eigendomsvoorbehoud

 1. Wanneer Bovertis heeft geleverd conform artikel B.1. van deze Algemene Voorwaarden aan Opdrachtgever, blijven alle geleverde goederen eigendom van Bovertis zolang Bovertis geen volledige betaling van het gehele terzake overeengekomen bedrag heeft ontvangen.

Artikel 3 Installatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om de hardware na aflevering door Bovertis te installeren. Opdrachtgever dient hierbij alle door Bovertis gegeven aanwijzingen en eventuele bij de hardware geleverde instructies of documentatie strikt te volgen.
 2. Indien overeengekomen, zal Bovertis de hardware op een in de Overeenkomst bepaalde locatie en wijze installeren. Bovertis is gerechtigd om de installatie van hardware op een bepaalde locatie te weigeren indien de locatie volgens zijn professionele opinie niet mogelijk is, of de juiste werking van de hardware op de betreffende locatie niet kan worden gegarandeerd.
 3. Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor de juiste stroomvoorzieningen en netwerkaansluitingen. Indien de genoemde voorzieningen niet aanwezig zijn, is Bovertis mogelijk niet in staat om een correcte en volledige installatie uit te voeren.

Artikel 4 Garantie

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de hardware alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals Opdrachtgever die aantreft op het moment van aflevering. De hardware wordt “as is” (dat wil zeggen met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken) geleverd, tenzij in de Overeenkomst expliciet aanvullende garanties worden afgegeven.
 2. Op de door Bovertis geleverde hardware rust uitsluitend de door de fabrikant gegeven garantie, tenzij in de Overeenkomst expliciet aanvullende garanties worden afgegeven. Informatie over de fabrieksgarantie is te vinden op de website van de fabrikant of importeur, dan wel in de documentatie van de fabrikant die bij de hardware geleverd wordt.
 3. De hiervoor beschreven geldt niet voor beschadigingen of gebreken (1) die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, (2) die géén verband houden met de ondeugdelijkheid van de gebruikte materialen en/of de fabricage, (3) die zijn ontstaan als gevolg van het onjuist opslaan of bewaren van de hardware, of (4) die het gevolg is van klimatologische of andere inwerkingen.

Artikel 5 Retourneren

 1. Het retourneren van hardware is uitsluitend mogelijk na voorafgaande toestemming van Bovertis.
 2. Eventuele met het retourneren gepaard gaande kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever draagt zorg voor het adequaat verpakken van de hardware en dient de hardware te retourneren middels een verzekerde verzending.
 3. Opdrachtgever is gehouden de hardware in onbeschadigde staat aan Bovertis te retourneren, behoudens normale slijtage van de hardware. Indien Bovertis constateert dat Opdrachtgever zonder Schriftelijke toestemming van Bovertis veranderingen heeft aangebracht aan de hardware, dan wel de hardware beschadigd is, komen eventuele kosten voor vervanging of herstel volledig voor rekening van Opdrachtgever.

Module C: SaaS

De onderhavige artikelen (artikel C.1. tot en met C.6.) zijn van toepassing indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende SaaS.

Artikel 1 Gebruiksrecht

 1. Bovertis verleent aan Opdrachtgever voor de duur en onder de voorwaarden van de Overeenkomst het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht tot gebruik van de Dienst.
 2. Onder het gebruiksrecht als bedoeld in het vorige lid worden tevens alle toekomstige updates van de Dienst verstaan.
 3. Opdrachtgever is gerechtigd de Dienst onder het gebruiksrecht te gebruiken voor de onderneming of instelling van Opdrachtgever. De beperkingen, waaronder mede verstaan het aantal Eindgebruikers en beschikbare functies, zijn vermeld in de Overeenkomst.
 4. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst onder te verhuren of anderszins ter beschikking stellen aan derden. Hieronder worden niet verstaan de Eindgebruikers van Opdrachtgever.

Artikel 2 Oplevering

 1. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op een standaard Dienst, dan zal Bovertis na de totstandkoming van de Overeenkomst zich inspannen zo spoedig mogelijk de Dienst (op) te leveren.
 2. Indien in ieder geval een van de volgende situaties zich voordoet, kan worden gesproken van “(op)geleverd”:
  a. door gebruik van de Dienst door Opdrachtgever;
  b. door een mededeling van Bovertis aan Opdrachtgever dat de Dienst beschikbaar is;
  c. door een Schriftelijke dan wel elektronische bevestiging van levering van de Dienst door Bovertis.

Artikel 3 Onderhoud

 1. Bovertis heeft het recht om haar Dienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan, en of onderhoud, aanpassing of verbetering van de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. Bovertis spant zich in dergelijke buitengebruikstellingen zoveel mogelijk buiten Kantooruren te laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling en kan hiervoor met Opdrachtgever een tijdsschema vaststellen.
 2. In het geval dat Bovertis van mening is dat een buitengebruikstelling van de Dienst – al dan niet tijdens Kantooruren – noodzakelijk is voor de goede werking van de Dienst, is zij gerechtigd de Dienst per direct buiten gebruik te stellen zonder voorafgaande kennisgeving aan Opdrachtgever. Bovertis is echter nooit gehouden tot enige vergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

Artikel 4 Ondersteuning

 1. Bovertis biedt ondersteuning bij levering van de Dienst zoals vermeld in de Overeenkomst, eventueel aangevuld met een SLA.
 2. Indien Opdrachtgever een gebrek aan de Dienst meldt bij Bovertis, zal deze enkel in behandeling worden genomen indien het gebrek aantoonbaar en reproduceerbaar is.
 3. Bovertis kan beperkingen stellen aan het gebruik van de aangeboden vormen van ondersteuning. Daarnaast staat het Bovertis vrij om beschikbaarheid en reactietijden van de ondersteuning vast te stellen en/of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen.
 4. Nadere en aanvullende afspraken over (afwijkende) beschikbaarheid van (telefonische) ondersteuning en de reactietijden zullen, indien door Partijen overeengekomen, worden vastgelegd in een service level agreement.
 5. Herstel van beschadigde of verloren gegane Klantdata waarvan de beschadiging of het verlies aan Opdrachtgever toe te rekenen valt, valt niet onder de ondersteuning als bedoeld in dit artikel en zal worden verricht op basis van nacalculatie tegen de op dat moment geldende uurtarieven.
 6. Opdrachtgever kan bij Bovertis een verzoek indienen om maatwerkaanpassingen in de Dienst door te voeren (zoals functionele en/of andere aanpassingen specifiek voor Eindgebruikers). Bovertis zal zulks naar eigen inzicht doorvoeren.

Artikel 5 Gebruiksregels

 1. Opdrachtgever garandeert dat de Diensten niet zullen worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om via de Diensten Materialen aan te bieden of te verspreiden die:
  a. kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);
  b. inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), dan wel onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haat zaaiend zijn;
  c. informatie bevatten over of behulpzaam kunnen zijn bij het schenden van rechten van derden, zoals hacktools of uitleg over computercriminaliteit die bedoeld is om de lezer criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  d. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden;
  e. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) Materialen die inbreuk maken op auteursrechten of andere Intellectuele Eigendomsrechten; of
  f. kinderpornografie, bestialiteitspornografie of animaties daarvan bevatten of er kennelijk op gericht zijn om anderen te helpen dergelijke Materialen te vinden.
 2. Het is Opdrachtgever slechts toegestaan om via de Diensten (ongevraagde) commerciële, charitatieve of ideële communicatie te verspreiden met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
 3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Bovertis of overige klanten. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de systemen van Bovertis, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Bovertis, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 4. Indien naar het oordeel van Bovertis hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Bovertis of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Bovertis gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Bovertis mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever.

Artikel 6 Wijziging dienst

 1. Bovertis mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van Opdrachtgever welkom, maar Bovertis heeft het recht de aanpassingen niet door te voeren indien zij hiervoor redelijke gronden heeft. Bovertis streeft ernaar, maar is hiertoe niet gehouden, minstens twee (2) Werkdagen van tevoren te melden dat updates zullen worden uitgevoerd. Opdrachtgever kan in geen geval de oude versie van de Dienst blijven gebruiken of aanspraak maken op een aangekondigde update welke door omstandigheden niet is uitgevoerd.

Module D: On-Premise Software

De onderhavige artikelen (artikel D.1. tot en met D.4.) zijn van toepassing indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende On-Premise Software.

Artikel 1 Licentieverlening

 1. Bovertis verleent hierbij voor de duur en onder de voorwaarden van de Overeenkomst een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar beperkt gebruiksrecht aan Opdrachtgever voor het gebruik van de On-Premise Software onder de voorwaarden uit de Overeenkomst.
 2. Opdrachtgever is enkel gerechtigd de On-Premise Software onder dit gebruiksrecht te gebruiken voor de onderneming of instelling van Opdrachtgever. De beperkingen, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot het aantal gebruikersaccounts en beschikbare functies, zijn vermeld in de Overeenkomst.
 3. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om rechten ten aanzien van de On-Premise Software te verkopen, te verhuren, over te dragen, te verlenen of anderszins beschikbaar te stellen aan derden. In afwijking van het hiervoor bepaalde is het Opdrachtgever toegestaan de On-Premise Software beschikbaar te stellen aan Eindgebruikers ten behoeve van het gebruik van de On-Premise Software.
 4. Het is tevens niet toegestaan:
  a. De broncode van de On-Premise Software te reverse engineeren of de On-Premise Software decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
  b. De On-Premise Software in kopie te geven aan derden;
  c. De On-Premise Software in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;
  d. Wijzigingen aan te brengen in de On-Premise Software, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
  e. Aanduidingen van Bovertis en/of haar licentiegevers als rechthebbende op de On-Premise Software of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.
 5. Opdrachtgever zal minimaal dezelfde voorwaarden, als opgenomen in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst, opleggen aan de Eindgebruikers ten aanzien van het gebruik van de On-Premise Software.
 6. Opdrachtgever zal desgevraagd onverwijld haar volle medewerking verlenen aan een door of namens Bovertis uit te voeren audit betreffende het naleven door Opdrachtgever en/of Eindgebruiker van de overeengekomen gebruiksbeperkingen.

Artikel 2 Installatie en oplevering

 1. Indien dit onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, zal Bovertis de On-Premise Software installeren en configureren op door Opdrachtgever aan te wijzen hardware-, software- en netwerkomgeving onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
 2. In geval Bovertis de installatie als in het voorgaande lid verricht zal Opdrachtgever op verzoek van Bovertis medewerkers en hulppersonen van Bovertis alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de On-Premise Software mogelijk te maken. Op verzoek van Bovertis zal Opdrachtgever tevens eigen medewerkers ter beschikking stellen.
 3. De keuze, aanschaf en beheer van de hardware-, software- en netwerkomgeving is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Bovertis zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van Bovertis voldoet, is Bovertis niet verantwoordelijk voor het niet functioneren van de On-Premise Software.
 4. Bovertis zal Opdrachtgever op verzoek op de hoogte stellen van systeemvereisten, maar kan in geen geval verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet functioneren van de geleverde On-Premise Software op de systemen van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever ingeschakelde derde (waaronder een hostingprovider mede verstaan). Daarnaast zal Bovertis niet verplicht zijn om aanpassingen te maken aan de On-Premise Software ten behoeve van de juiste werking op de eerdergenoemde systemen van Opdrachtgever. Bovertis zal echter wel assistentie verlenen bij het zoeken naar een passende oplossing, voor zover zij dit redelijk acht. Dit staat ter vrije beoordeling van Bovertis.

Artikel 3 Garanties en beschikbaarheid

 1. Voor zover een van toepassing zijnde SLA geen onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, geldt het in dit artikel bepaalde.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat de On-Premise Software alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals Opdrachtgever die aantreft in de On-Premise Software op het moment van aflevering (“as is”), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken. Bovertis garandeert niet dat de On-Premise Software te allen tijde en zonder onderbrekingen of gebreken beschikbaar zal zijn.
 3. Bovertis is niet verplicht om problemen/gebreken in de On-Premise Software te verhelpen die meer dan drie (3) maanden na oplevering worden geconstateerd en te wijten zijn aan veranderingen van de omgeving of andere technische invloeden (waaronder browsers, infrastructuur, besturingssystemen en gewijzigde standaarden mede begrepen).
 4. Aanpassingen die noodzakelijkerwijs moeten worden uitgevoerd als het gevolg technische invloeden als bedoeld in het vorige lid, zullen worden uitgevoerd in kleine updates. Bovertis zal voor zover mogelijk vooraf aangeven wat de kosten zijn voor deze werkzaamheden indien deze niet in de volgende kleine update zitten.
 5. Opdrachtgever is er zich van bewust dat Bovertis geen invloed heeft op de hardware en infrastructuur van Opdrachtgever waarop de On-Premise Software is geïnstalleerd. Bovertis geeft daarom geen garanties ten aanzien van de beschikbaarheid van de hardware en infrastructuur, en de beschikbaarheid van de On-Premise Software als gevolg van een niet-beschikbaarheid van de hardware en/of infrastructuur.

Artikel 4 Ondersteuning

 1. Tenzij in een SLA anders is overeengekomen, wordt ondersteuning geboden door Bovertis zonder dat Bovertis hiervoor garanties geeft.
 2. Bovertis zal ondersteuning op afstand leveren. Om ondersteuning op afstand te leveren vanuit Bovertis haar eigen kantoorlocaties, moet Opdrachtgever Bovertis in staat stellen om via het internet toegang te verkrijgen tot de software. Daarbij zal Opdrachtgever alle redelijke medewerking verlenen die nodig is om ondersteuning op afstand te leveren. Opdrachtgever is verantwoordelijk om Bovertis toegang te verlenen tot de systemen van Opdrachtgever.
 3. Wanneer ondersteuning op afstand wordt geleverd, dan staat het Bovertis vrij om te kiezen welke software zij gebruikt voor de ondersteuning. Opdrachtgever kan hier voor een oplossing aangeven, maar Bovertis is nimmer verplicht om deze aangewezen oplossing te gebruiken.

Module E: Hosting

De onderhavige artikelen (artikel E.1. tot en met E.5.) zijn van toepassing indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende hosting.

Artikel 1 Algemeen

 1. Indien de Dienst voor ingebruikname door Bovertis dient te worden geïmplementeerd, zal Bovertis hiervoor zorgdragen overeenkomstig hetgeen hierover in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is bepaald. Bij de implementatie van de Dienst zal Opdrachtgever alle benodigde medewerking verlenen en gehoor geven aan de redelijke verzoeken van Bovertis.

Artikel 2 Shared hosting

 1. Indien de Diensten (mede) bestaan uit shared hosting wordt de capaciteit en opslagruimte van de door Bovertis aan Opdrachtgever beschikbaar gestelde hardware gedeeld met andere klanten van Bovertis.
 2. Vanwege de gedeelde infrastructuur dient Opdrachtgever onnodige piekbelasting van de Diensten te voorkomen en dient Opdrachtgever zich ervan te onthouden om de Diensten op een zodanige wijze te gebruiken dat hinder voor andere klanten die van de hardware gebruik maken ontstaat.
 3. Ingeval van een excessieve belasting van de hardware door Opdrachtgever, kan Bovertis de Diensten voor Opdrachtgever tijdelijk geheel of gedeeltelijk blokkeren teneinde de kwaliteit van de dienstverlening voor andere klanten te waarborgen, zonder enigerlei aansprakelijk te zijn voor hieruit voortvloeiende schade. Bovertis zal Opdrachtgever in een zodanig geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en met Opdrachtgever in gesprek gaan over een passende oplossing

Artikel 3 VPS

 1. Indien de Diensten (mede) bestaan uit hosting via een Virtual Private Server (VPS), wordt door Bovertis aan Opdrachtgever virtueel onderverdeelde hardware ter beschikking gesteld en beschikt Opdrachtgever over eigen capaciteit en opslagruimte.
 2. Opdrachtgever kan op ieder moment een verzoek indienen om de afgenomen capaciteit en opslagruimte voor de Diensten upgraden. Bovertis streeft ernaar om de aangevraagde upgrade zo spoedig mogelijk door te voeren. Het downgraden van de Diensten is alleen mogelijk aan het einde van de overeengekomen contractperiode. Opdrachtgever dient minimaal een (1) maand voor het einde van de contractperiode een verzoek voor de downgrade bij Bovertis in te dienen. Bovertis zal de downgrade invoeren op de ingangsdatum van de nieuwe contractperiode.
 3. Het verzoek voor het upgraden of downgraden van de Diensten kan door Opdrachtgever Schriftelijk worden aangevraagd via Bovertis. Boverts heeft het recht om een verzoek tot upgraden of downgraden te weigeren.

Artikel 4 Dedicated hosting

 1. Indien de Diensten (mede) betrekking hebben op dedicated hosting, stelt Bovertis aan Opdrachtgever eigen hardware ter beschikking en wordt de opslagruimte en capaciteit van de hardware derhalve niet gedeeld met andere klanten van Bovertis. De hardware is en blijft eigendom van Bovertis.
 2. De installatie van en het onderhoud met betrekking tot de hardware wordt verricht door Bovertis. Opdrachtgever heeft derhalve géén recht op toegang tot de serverruimte.
 3. Bovertis heeft het recht om aan Opdrachtgever andere hardware toe te wijzen, mits de vervangende hardware in redelijkheid voldoet aan de eisen die voor de oorspronkelijke hardware golden. Bovertis in een zodanig geval vooraf met Opdrachtgever een plan-van-aanpak maken voor de geplande verhuizing, behoudens spoedeisende gevallen.

Artikel 5 Overig

 1. Artikel C.5. is van overeenkomstige toepassing op de Diensten zoals beschreven in deze module.

Disclaimer

De besloten vennootschap Bovertis, met KvK-nummer 34235648 hierna 'Bovertis BV' wil u hartelijk welkom heten op www.bovertis.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Bovertis BV kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Bovertis BV zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Bovertis BV zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Bovertis BV is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Bovertis BV verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Bovertis BV tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Bovertis BV dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@bovertis.nl.  

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Bovertis BV of die van licentiegevers. Bovertis BV behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@bovertis.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Bovertis BV per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Bovertis BV weten via info@bovertis.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Bovertis BV verplicht is tot enige schadevergoeding.